Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego

KONTAKT

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego
F.H.U. Sebato
Natolin 11g
s.tomczyk@pozarowka.pl
602 373 765
Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00

O NAS

Zajmujemy się szeroką pojętym bezpieczeństwem pożarowym i infrastrukturą obiektów przemysłowych.
Oferujemy usługi z zakresu projektowania, montażu, konserwacji urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, tworzeniem dokumentacji pożarowej i technicznej. Realizujemy także nietypowe zlecenia, które wymagają wszechstronnej wiedzy technicznej i doświadczenia.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

F.H.U. SEBATO oferuje wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu bogatego doświadczenia i wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zleceniem nam takiego dokumentu prosimy o kontakt (przejdź do formularza kontaktowego) albo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który musi być wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja określa wymagania dla obiektów, sposoby postępowania na wypadek pożaru a także potencjalne źródła powstania pożaru. Stosowanie tych wymagań w praktyce, w sferze organizacyjnej i w obszarze technicznych środków zabezpieczeń, realizowane jest poprzez określenie zadań poszczególnym osobom, stosownie do ich kompetencji. Wykonywanie tych zadań powinno być kontrolowane przez upoważnionego   pracownika.

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia
7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierającą:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposobie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposobie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki  i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
  z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
  z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

  1. powierzchni, wysokości  i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub
   w strefach pożarowych
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
   i w poszczególnych pomieszczeniach,
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętr4znych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. wskazania osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli są Państwo zainteresowaniu zleceniem wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego firmie F.H.U. SEBATO prosimy o kontakt.